Årsmøtet

Årsmøtet skal:

  1. Behandle Norsk Yogalærerforbunds årsmelding

  2. Behandle Norsk Yogalærerforbunds regnskap

  3. Behandle innkomne forslag

  4. Fastsette kontingent

  5. Vedta Norsk Yogalærerforbunds budsjett

  6. Velge

a) Leder og nestleder (2 år)​

b) Styremedlem(mer) (2 år)

c) Eventuell revisor

Holdes i april måned
Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Innkalling

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/ eller ved kunngjøring på hjemmesiden. 

Forslag til årsmøtet
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. 

Saksliste
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Hvem kan delta på årsmøtet
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være til stede.

Saker til behandling​

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Norsk Yogalærerforbund.

Stemmerett og stemmegivning
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.