top of page
Etiske retningslinjer for foreningen Norsk Yogalærerforbund

Norsk Yogalærerforbund ønsker å bidra til et yogamiljø preget av mangfold, likeverd og trygghet, både fysisk og psykisk. Medlemmene er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer.

 

1.    LOVER OG REGLER

Medlemmene forplikter seg til å følge landets lover og gjeldende reguleringer

 

2.    FAGLIG OPPDATERING

Yogalæreren skal bestrebe seg på å holde seg faglig oppdatert.

 

3.    TRYGGHET

Undervisningen skal foregå i trygge former. Den med ansvar for yogaundervisning skal etter beste evne søke å unngå fysiske skader og sørge for et godt og inkluderende psykososialt miljø. Yogalærere får ofte spørsmål om ernæring, fysisk og psykisk helse m.m. Her er det viktig å ikke gå ut over eget kompetanseområde og være bevisst på når man bør henvise til fagpersoner.

 

4.    MANGFOLD

Diskriminering på bakgrunn av kjønn, legning, religion, fødeland, funksjonsnivå el.lign. skal ikke forekomme.

(Yogaklasser forbeholdt bestemte grupper, eller det å stille fysiske/psykiske krav til utøverne i bestemte klasser regnes ikke som diskriminering. Det er heller ikke pålagt å holde seg med lokaler med universell utforming)

 

5.    MAKT

Vær bevisst på maktforholdet i undervisningssituasjonen. Relasjonen mellom lærer og elev gir et ujevnt maktforhold. Yogalæreren skal ikke utnytte dette maktforholdet til egen vinning, det være seg seksuelt, økonomisk el.a.

 

6.    BERØRING

Yogalæreren bør ha et bevisst forhold til det å berøre elevene. Det anbefales å innhente samtykke før f.eks. fysisk korrigering. En evt. berøring skal ikke utføres på en måte som er smertefull, krenkende, seksualisert eller på annet vis upassende.

 

7.    MARKEDSFØRING

Medlemmene skal være ærlige i markedsføringen av sine tilbud, både når det gjelder egen utdanning, selve varen/tjenesten, avtalevilkår og pris. Vær forsiktig med å tilby yoga som en kur for bestemte lidelser og plager. Det sies ofte at en bestemt yogaposisjon/-praksis har en spesifikk virkning. Ha et bevisst forhold til slike påstander og søk etter beste evne å skjelne mellom folketro, tradisjonell medisin og moderne forskning i din kommunikasjon.

 

8.    RESPEKT

Yogaens verden er mangfoldig, med utallige tradisjoner og stilretninger.

Vis respekt for andres meninger, andre stilretninger og lærere. Det er lov å kritisere, lov å være uenig, men hold diskusjonen på et saklig nivå uten personangrep – og uten glorifisering av egen stilretning/tradisjon.

bottom of page