Styret

 

Foreningen ledes av et styre på 2-5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styrets oppgaver er:

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk Yogalærerforbunds økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

  4. Representere Norsk Yogalærerforbund utad.

  5. Gjennomføre opptak og eksklusjon av medlemmer.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksfør når to eller flere av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Forbundets styre for perioden 2021 / 2022 består av følgende personer: 

Styreleder: May Ingvild Skogstad

Styremedlem/kasserer: Kine Skrimstad

Styremedlem: Margaret Heldor

Styremedlem: Silje Indreeide
Styremedlem: Anne Siri Langelandsvik