top of page
Vedtekter for foreningen Norsk Yogalærerforbund

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Norsk Yogalærerforbund (NYF) og ble stiftet 30. april 2011. Vedtektene ble oppdatert og vedtatt i årsmøtet 2023.

§ 2 Formål
Norsk Yogalærerforbund har som formål å fremme kunnskap om og utbredelse av yoga i Norge, samle yogalærere og fagretninger og fremme og utvikle medlemmenes profesjonelle interesser, samt arbeide for å øke yogalæreres faglige kompetanse.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemsvilkår

Medlemmer av Norsk Yogalærerforbund tilfredsstiller følgende medlemsvilkår:

 

a) Medlemmenes kompetanse bygger på solid bakgrunnsviten om yoga (historisk, kulturelt og filosofisk), og medlemmene har omfattende egenerfaring og praksis. Norsk Yogalærerforbund har som krav til sine medlemmer at de har gjennomgått dokumentert yogalærerutdanning på minst 200 utdanningstimer innen fysiske yogastillinger (asana), pusteøvelser (pranayama), meditasjon og avspenning, anatomi, unldervisningsmetodikk, yogaens historie og filosofi.

b) Medlemmene av forbundet underviser innen en eller flere av følgende: fysiske yogastillinger (asanas), pusteøvelser (pranayama), holdninger/ låser (mudra/ bandha), renselsesprosesser, avspenning og meditasjon, eller er på en annen måte engasjert i yogamiljøet.

c) Medlemmene har en bevisst holdning til pedagogiske og etiske problemstillinger, og forplikter seg til å følge foreningens vedtekter og etiske regler, og respektere norske lover og reguleringer. 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle betalende medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/ eller ved kunngjøring på hjemmesiden. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Norsk Yogalærerforbund.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 1. Behandle Norsk Yogalærerforbunds årsmelding

 2. Behandle Norsk Yogalærerforbunds regnskap

 3. Behandle innkomne forslag

 4. Fastsette kontingent

 5. Vedta Norsk Yogalærerforbunds budsjett

 6. Velge:

a) Leder og nestleder (2 år)
b) Styremedlem(mer) (2 år)

c) Valgkomite (2 år)
d) Eventuell revisor


§ 12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av 3-6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
 

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

 2. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver.

 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk Yogalærerforbunds økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

 4. Representere Norsk Yogalærerforbund utad.

 5. Gjennomføre opptak og eksklusjon av medlemmer.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når to eller flere av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Grupper / avdelinger
Norsk Yogalærerforbund kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. 
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Norsk Yogalærerforbund, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Norsk Yogalærerforbund utad uten styrets godkjennelse.

§ 15 Eksklusjon
Styret har anledning til å ekskludere medlemmer som bryter foreningens medlemsvilkår.

Medlemmet skal gis adgang til å forklare seg skriftlig og muntlig for styret før vedtak om eksklusjon blir fattet. Vedtak om eksklusjon skal fattes av styreleder og minst et styremedlem.

 

§ 16 Utmelding
Utmelding etter eget ønske skjer skriftlig til styret. Allerede innbetalt kontingent refunderes ikke

§ 17 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 18 Oppløsning (§ 18 kan ikke endres.)
Oppløsning av Norsk Yogalærerforbund kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk Yogalærerforbund. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

bottom of page